Эхнэр эдлэх нь өлгөгдсөн үл таних сунгасан бууруулах